Wuhan Xinming Textile Resin Co.,

4W1 Block HuoGuanHu St. Wuhan Economic &
Technological Development Zone, Hubei, 430058, China

TEL: +86-27-8495-1186
FAX: +86-27-8495-1196