TianJin Xinming Textile Resin Co., Ltd.

No.39 Yijing Road, Dongli E.D.A, Tianjing 300300, China

TEL:+86-22-2499-6786 , +86-22-2499-8828
FAX:+86-22-2499-6938