Xiangyang Xinming Textile Resin Co., Ltd

No.16, Yedian Rd, Gaoxin Dsrt,
XiangYang, Hubei, 441000, China

Tel:+86-710-2125-288
Fax:+86-710-2125-289